Asbestsanering i Stockholm: En guide till säker hantering

26 juni 2024 Renate Degerth

editorial

Asbest har under många år varit ett vanligt använt material inom byggindustrin på grund av dess brandhämmande egenskaper och hållbarhet. Tyvärr upptäcktes senare att asbest är starkt kopplat till en rad farliga sjukdomar, inklusive asbestos och lungcancer. Detta har resulterat i en ökad vikt vid korrekt asbestsanering, speciellt för invånarna i Stockholm där många gamla byggnader kan innehålla detta skadliga ämne. Med hälsa och säkerhet som prioritet är korrekt hantering och avlägsnande av asbest en kritisk process som kräver absolut expertis.

Vad är asbest och varför är det farligt?

Asbest är en mineral som bryts ur berg och har till stor del använts inom byggindustrin för tillverkning av isoleringsmaterial, golvmaterial och takplattor, bland annat på grund av dess slitstyrka och resistens mot eld. Trots dessa positiva egenskaper frigör asbest farliga fibrer i luften när materialet skadas eller nöts ner. Inandning av dessa fibrer kan äventyra lungfunktionen och ge upphov till dödliga lungsjukdomar.

Det största riskmomentet med asbest uppstår i samband med renoveringar eller rivningsarbeten i byggnader som daterar före slutet av 1900-talet. Hantverkare och boende kan outtalat både utsättas för och medverka till spridning av asbestfibrer utan att känna till det. Därför är det välreglerat att vid misstanke av asbest ska kvalificerade saneringsföretag involveras för undersökning och åtgärd.

image

Asbestsanering: En reglerad process

Asbestsanering innefär mycket mer än bara borttagning av materialet. Eftersom arbetet innebär stor hälsorisk krävs specialutbildade saneringsexperter med rätt utrustning och certifiering. I Stockholm följer saneringsprocessen både nationell lagstiftning och lokala föreskrifter, vilket innebär grundlig riskbedömning, säkerhetsförberedelser, samt rapportering och kontroll för att säkerställa en arbetsmiljö fri från hälsorisker.

För att mäta koncentrationen av asbest använder saneringsföretagen speciell mätutrustation som kan upptäcka även små mängder asbest i luften. Alla asbesthaltiga delar av byggnaden måste sedan avlägsnas noggrant och säkert för att förhindra ytterligare kontaminering. Sanerad yta och luft måste sedan noggrant kontrolleras för att säkerställa att inga fibrer finns kvar, något som kvalificerade kontrollorgan särskillt behöver bekräfta.

Förberedelse och saneringsarbete i Stockholm

Om det finns misstankar eller kännedom om asbest i en byggnad i Stockholm, är det första stadiet att ta kontakt med ett certifierat asbestsaneringsföretag. De kommer då med start att bedriva en inspektion av byggnaden för att lokalisera väsentliga områden som innehåller asbest och för att skapa en skräddarsydd saneringsplan.

Under asbestsaneringsprocessen säkras det att saneringspersonalen använder lämplig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd och engångsoveraller. Luftrummet där saneringen äger rum är dessutom ofta instängt för att undvika spridning av fibrer till utomstående områden. Lyft av skadligt avfall hanteras noggrant för att säkerställa korrekt försegling och borttransport.

Vidare tillsyn av asbestsanering Stockholm låter både uppdragsgivare och myndigheter ett fysiskt certifikat over saneringsplatsen vilket indikerar en säker arbetsmiljö efter fullgjord sanering. Asbestsanering är inte bara en fråga om att följa lagar och regleringar, utan det är en väsentlig förutsättning för långsiktig hälsa och trygghet för Stockholms invånare.

Fler nyheter