Allt du behöver veta om en OVK-besiktning

23 januari 2024 Alice Pettersson

editorial

Obligatorisk ventilationskontroll, känd som OVK, är en vital process som säkerställer att ventilationssystem i byggnader fungerar korrekt och är säkra att använda. Genom en OVK kan byggnadsägare förebygga hälsoproblem, öka energieffektiviteten och förbättra inomhusmiljön. Den här artikeln går igenom vad en OVK-besiktning innebär, lagkraven, vikten av regelbunden kontroll och hur man väljer rätt tjänsteleverantör för att utföra dessa livsviktiga inspektioner.

Vad är en OVK-besiktning?

En OVK Jönköping är en genomgång av en byggnads ventilationssystem utförd av en certifierad kontrollant. Syftet är att kontrollera att systemet är korrekt installerat, väl underhållet och fungerar som det ska. Lagerlokaler, industrier, kontor och bostäder alla byggnader med mekaniska ventilationssystem är lagligt skyldiga att regelbundet genomgå dessa besiktningar. Under besiktningen granskas bland annat luftflöden, fläktars funktion, filter och rengöringsintervall samt att dokumentationen för systemet är fullständig och uppdaterad. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK-besiktningen genomförs i tid och att eventuella anmärkningar åtgärdas.

ovk besiktning

Varför är OVK-besiktning viktig?

OVK-besiktning är inte bara en juridisk förpliktelse, utan också en viktig del i att värna om människors hälsa i byggnader. Dålig luftkvalitet kan leda till diverse hälsoproblem såsom astma, allergier och allmän ohälsa. En korrekt fungerande ventilationssystem bidrar till ett bättre luftutbyte. Med regelbundna kontroller och underhåll minskas riskerna för mögel, fukt och uppkomst av föroreningar som kan påverka inomhusmiljön negativt.

Ett välskött ventilationssystem har också en stor betydelse för en byggnads energianvändning. Ett system som är felaktigt inställt eller har brister kan leda till energislöseri. OVK-besiktning säkerställer att systemet är energieffektivt, vilket leder till sänkta kostnader för uppvärmning och kylning samtidigt som det bidrar till att uppfylla miljömål och minska koldioxidutsläppen.

I Sverige är det enligt Plan- och Bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler (BBR) obligatoriskt för fastighetsägare att genomföra OVK-besiktningar. För nya byggnader ska den första OVK-besiktningen ske inom två år från det att byggnaden tagits i bruk. Därefter ska besiktningen ske med regelbundna intervaller, vanligtvis var tredje till sjätte år beroende på byggnadstyp och ventilationssystem. Vid misskötsel eller underlåtelse att genomföra OVK kan kommunen utfärda sanktionsavgifter.

Regelbundna OVK-besiktningar kan även ses som en investering i fastighetens långsiktiga värde. Ett välfungerande ventilationssystem är en fördel vid försäljning och kan även påverka villkoren och premierna för fastighetens försäkring.

Hur går en OVK-besiktning till?

Innan en OVK-besiktning bör fastighetsägaren säkerställa att alla delar av ventilationssystemet är åtkomliga för inspektören. Det är också viktigt att relevant dokumentation är tillgänglig, som ritningar, tidigare besiktningsprotokoll och underhållshistorik.

Under själva besiktningen kommer kontrollanten att granska och testa olika delar av ventilationssystemet. Detta inkluderar att mäta luftflöden, kontrollera reningssystem och inspektera filtren. Eventuella brister dokumenteras och fastighetsägaren får en tidsfrist för att åtgärda dessa.

Om brister uppstår behöver åtgärder vidtas för att ventilationssystemet ska godkännas. Fastighetsägaren bör då samarbeta med ett ventilationsföretag som kan utföra de nödvändiga reparationerna eller justeringarna.

Välj rätt partner för din OVK-besiktning

Att välja rätt serviceleverantör för din OVK-besiktning är av yttersta vikt. Inte bara måste företaget vara certifierat och kompetent, men det måste också ha en förståelse för dina unika behov som fastighetsägare. Vi rekommenderar EE System, en professionell partner som har gedigen erfarenhet av ventilationskontroller. Med deras hjälp kan du känna dig trygg i att din fastighets ventilationsbehov hanteras noggrant och i överensstämmelse med gällande lagkrav. Besök deras hemsida idag för mer information och för att boka in din nästa OVK-besiktning.

Fler nyheter